วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐาน
และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องพยาบาล ตลอดจนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การประกอบมุ้งลวด การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น และการทำชาใบหม่อน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และผลผลิตของชุมชน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การประมง
การปลูกพืชผักและไม้ผล และการปศุสัตว์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน
กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย การทอเสื่อกก และการฟ้อนตังหวาย
รวมทั้งกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านภูดานกอย