วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๘  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน
งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น  เสด็จเข้าห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิชัย  ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึกและสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และนางสาวอารีภักดิ์  เงินบำรุง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึกและสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี  ต่อจากนั้น  นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “เฉลิมพระเกียรติ ฯ
งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖”  จากนั้น  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๓ จังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ต่อจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
และนิทรรศการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

กองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน ๒๖,๕๐๗ แห่งทั่วประเทศ มีการจัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุน
แม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็น “ทุนศักดิ์สิทธิ์” อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธา
ของเหล่าราษฎรให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ในชุมชนของตนเอง ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไป

 

/เวลา ๑๘.๔๔ น. …

 

 

– ๒ –

 

เวลา ๑๘.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางวันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าพื้นถิ่นย้อมสีธรรมชาติประจำจังหวัด จำนวน ๘๗ ผืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ และทรงสืบสาน

รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่ทรงห่วงใยราษฎรทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการพระราชทานความช่วยเหลือ พระราชทานคำแนะนำ

ในการพัฒนาลวดลายและการตัดเย็บ อีกทั้งทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  สำหรับผ้าพื้นถิ่น
ที่ได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้เป็นผ้าที่มีความพิเศษ โดยได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก
พืชท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด อาทิ ผ้าคลุมไหล่ผ้าอาภรณ์นครพิงค์ จากจังหวัดเชียงใหม่  ลายผ้าทอไทลื้อ
จากจังหวัดเชียงราย  ลายผ้าลายขอก่ายแก้ว จากจังหวัดนครพนม  ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามลายสามธรรมลำโขง
จากจังหวัดมุกดาหาร  ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา จากจังหวัดอุดรธานี  ลายผ้าสร้อยสายน้ำหยด
จากจังหวัดอุทัยธานี  ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาดอกจิกทะเล จากจังหวัดสมุทรสงคราม  ผ้าลายพื้นถิ่นเมอนารอ จากจังหวัดนราธิวาส  และลายผ้าดอกรักภูษาศิลป์ ถิ่นสตูล จากจังหวัดสตูล เป็นต้น อันเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นางจงศรีสมร  รุจิเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นำ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ  ในโอกาสนี้ ผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรด้วย

 

/- นายขรรค์ …

 

 

– ๓ –

 

– นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นำ นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย

ในโอกาสนี้ นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้า

เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร