วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณชวลี อมาตยกุล
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาอบรม
ภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล ณ วิทยาลัยเซจ สหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนก
วิศวกรรมศาสตร์ นำ นายณัฐ ตู้จินดา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๗.๓๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิด
และประทานรางวัลการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปทรงเปิดโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ ๒
ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่จากโรงเรียนวินิตศึกษา แห่งที่ ๑
ตั้งอยู่ที่วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน ให้สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ทรงติดตามการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาของโรงเรียน ฯ
ซึ่งได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้
ในการดำเนินชีวิต เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่มุ่งเน้นปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อความ
ปลอดภัยในการบริโภค และโครงการทำนาเพื่อเป็นอาหาร ด้วยการโยนกล้าต้นข้าวลงนา ทำให้ประหยัดต้นทุน
ลดแรงงาน และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาจากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมนักเรียน และ
ราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ
เช่น โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซึ่งได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
แก่ศูนย์ ฯ และนำมาปลูก สำหรับให้เด็กเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัว และเป็นการปลูกฝังให้รักต้นไม้อีกด้วย
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
/ ในตอนบ่าย …
-๒-
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังบ้านของนางสาวจำลอง นกยิ้ม ราษฎรหมู่ที่ ๗
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรแปลงผักในบริเวณบ้าน ฯ โอกาสนี้ พระราชทาน
เมล็ดพันธุ์ผัก แก่นางสาวจำลอง นกยิ้ม ด้วย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังสระน้ำสาธารณะหนองทาก
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ตัว และ
พระราชทานพันธุ์ไม้ผล สำหรับปลูกโดยรอบสระน้ำสาธารณะ แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านของนายรังสรรค์ ไฝสำฤทธิ์ ราษฎรหมู่ที่ ๕ ตำบลโก่งธนู
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะของตำบลโก่งธนู
โอกาสนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับใช้เพาะปลูกด้วย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
โครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล และพลทหารกองประจำการ
ได้เรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชน โอกาสนี้
ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว เพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และพระราชทาน
เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการ
ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดี เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ ด้วยต้องการให้มีผลผลิตที่ปลอดสารพิษ
ไปประกอบเลี้ยงผู้ป่วย และกำลังพล เพื่อสืบสาน ต่อยอดหลักการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งเริ่มดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยต่อยอดมาจาก
โครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนของโรงพยาบาล
ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักสวนครัว
ผักปลอดสารพิษ และไม้ผล รวมทั้งแปรรูปผลผลิต ไว้บริโภค และส่งจำหน่ายด้วย สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง กลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร