วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางซาราห์ เทย์เลอร์
(Mrs. Sarah Taylor)  เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ของแคนาดา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา   ๑๔.๐๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒ โครงการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ดังนี้

  • โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัยของ

ประเทศไทย จำนวน ๕ แห่ง กับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China) สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ

มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)