วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา  ๐๘.๕๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๗ (Thailand Inventors’ Day 2024) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๑.๓๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายยามากูจิ  โยชิโนริ (Mr. Yamaguchi  Yoshinori) ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ และนายฮาตาอิชิ  ชินจิ (Mr. Hataishi  Shinji) ประธานสมาคมเครื่องปั้นดินเผาอิมารินาเบชิมะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องปั้นดินเผานาเบชิมะ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย
เวลา  ๑๓.๓๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ชิว หย่ง (Prof. Qiu Yong) ประธานสภามหาวิทยาลัยชิงหฺวา กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย – จีน
ในปี ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๓๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๗.๑๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายคาซูยะ  นาชิดะ (Mr. NASHIDA  Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา  ๐๘.๒๘  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ ๘๑ ปี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๕.๐๑  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๗
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  / อนึ่ง …
– ๒ –
อนึ่ง  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา  ๐๘.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนที่ประทับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ในการนี้ พระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และผู้แทนนักเรียน จากนั้น
ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ณ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ ๓๕ และกองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ในพื้นที่รับผิดชอบ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ โดย กองทัพภาคที่ ๓ จัดกำลังพลช่วยเหลือ แนะนำการทำเกษตร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน โดยปรับปรุงพื้นที่ ปลูกผักปลอดภัย สร้างความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ กบนา และสุกร
พันธุ์พื้นเมือง ในโอกาสนี้ พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนทหาร และตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับพระราชทานกิ่งพันธุ์ฝรั่ง และไก่ประดู่หางดำ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และตัวแทนนักเรียน ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปยังหมู่บ้านหนองหลวง ทอดพระเนตรแปลงผัก
และการเลี้ยงสัตว์ ที่ขยายผลมาจากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ของโรงเรียน ฯ
โดยทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค อีกทั้งยัง แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และจัดจำหน่ายภายในหมู่บ้าน
มีการทอผ้าฝ้ายลายกะเหรี่ยง เพื่อจำหน่าย การที่โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
ได้สนองพระราชดำริ ฯ ขยายผลการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยไปสู่ชุมชน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
บ้านหนองหลวง เดิมเรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “บ้านโนะผะโด้” เป็นชุมชนชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง มี ๑๔๒ ครัวเรือน ราษฎร จำนวน ๕๖๘ คน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ภาษากะเหรี่ยง ในการนี้ พระราชทานกิ่งพันธุ์ฝรั่ง และพันธุ์ปลา
พันธุ์ไก่ และพันธุ์กบ แก่ราษฎรเพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไป
เวลา ๑๕.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาคารกรุงเทพประกันภัย เป็นอาคาร ๔ ชั้น ประกอบด้วย คลินิกพิเศษอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก กลุ่มงานทันตกรรม ห้องทันตกรรม ๑ ให้บริการรากฟันเทียม ห้องทันตกรรม ๒ บริการทันตกรรมทั่วไป รักษาเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมผู้สูงอายุ ห้องถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์
/ ในช่องปาก …
– ๓ –
ในช่องปากแบบ ๓ มิติ ถ่ายภาพและแสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคอย่างครอบคลุม
และวางแผนการรักษาได้เหมาะสม ห้องทันตกรรม ๓ บริการรักษาคลองรากฟันในผู้ใหญ่ และผ่าตัดฟันคุด
และห้องทันตกรรม ๔ รองรับการรักษาทันตกรรมเฉพาะทาง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ห้องจ่ายยา ห้องเวชระเบียน และห้องประชุม ในการนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติอาคาร คลินิกกฎหมาย ๕ โรงพยาบาลชายแดน งานอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร งานบริการผ่าตัดต้อกระจก และสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ จากนั้น ทรงติดตามการรักษาและพระราชทานของเยี่ยมแก่ครอบครัวของนางสาวปุณยวีย์ ศรีดวงแปง พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูจนรู้สึกตัวดีขึ้น
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ระยะแรกเป็นห้องเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
และใช้อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว
มีนักเรียน จำนวน ๒๒ คน และพระราชทานอาหารกลางวันในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อมาปี ๒๕๖๓สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง ก่อสร้างโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสร้างโรงเรียน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๕ มีนักเรียน จำนวน ๒๔๓ คน เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรการสอนวิชาภาษาไทย และการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผัก
สวนครัว เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงเป็ด ไก่ หมู และปลา เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรม
เรื่องการเขียนบอร์ดทดลอง เป็นบอร์ดทดลองด้านระบบสมองกลฝังตัว ฝึกการคิดเชิงตรรกะ ความคิดเชิงออกแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร