วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๒.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงาน “เกษตรกาแพงแสน ครั้งที่ ๒๕ ประจาปี ๒๕๖๕” ณ มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ รัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้
๑. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์