วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปในการตั้งเปรียญ พระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ
พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม
๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕๔ รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคน
ผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวด
แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ คบคนให้ดูหน้า จำนวน ๓ รางวัล
ได้แก่ เรือเอกหญิง สุธิญา พูนเอียด นายธีรวีร์ แพบัว และรองศาสตราจารย์ โกวิทย์ พิมพวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
เวลา ๑๙.๒๐ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทิเนศ คุณวรรเทนะ (Honourable Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘
ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

/องค์การสหประชาชาติ…

 

– ๒ –

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามมติที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเมตตาคุณ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ซึ่งต่อมาเรียกว่า วันวิสาขบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรม
ต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นจุดมุ่งหมายในการดำเนินการขององค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ประเทศไทย และคณะสงฆ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา และทรงกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีสำคัญ
ที่ทรงถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตลอดมา
เวลา ๐๙.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานเครื่องปั้นดินเผาของบริษัท ฝอซาน นิว ฉือวาน อาร์ทิสติก
เซรามิก จํากัด เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
ประวัติความเป็นมาและสิ่งของสะสมต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๙ ณ ตำบลฉือวาน เมืองฝอซาน
เป็นเขตเครื่องปั้นดินเผาสำคัญตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวง
แห่งเครื่องปั้นดินเผาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
เวลา ๑๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ผ้าไหมเทียนอี้ชิว เมืองซุนเต๋อ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดผ้าไหม
เซียนหยุนซาที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง มีพัฒนาการมากกว่า ๒,๐๐๐ ปี ปัจจุบัน จัดแสดงเป็นศูนย์มรดก
ทางวัฒนธรรมแห่งชาติด้านผ้าไหม มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านแฟชั่น
ผ้าไหมระดับโลก
เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลอง
วันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร