วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปในการตั้งเปรียญ พระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจานวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ
พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม
๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจาปี ๒๕๖๖ จานวน ๓๕๔ รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคน
ผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวด
แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจาปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ คบคนให้ดูหน้า จานวน ๓ รางวัล
ได้แก่ เรือเอกหญิง สุธิญา พูนเอียด นายธีรวีร์ แพบัว และรองศาสตราจารย์ โกวิทย์ พิมพวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
เวลา ๑๙.๒๐ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทิเนศ คุณวรรเทนะ (Honourable Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสาคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘
ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
/องค์การสหประชาชาติ…
– ๒ –
องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญสากลของโลก ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเมตตาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ซึ่งต่อมา
เรียกว่า วันวิสาขบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรม
ต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นจุดมุ่งหมายในการดาเนินการขององค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ประเทศไทย และคณะสงฆ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของวันวิสาขบูชาที่เป็นวันสาคัญสากลของโลก เนื่องจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคาสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา และทรงกาหนดการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีสาคัญ
ที่ทรงถือปฏิบัติเป็นประจาทุกปีตลอดมา
เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลอง
วันวิสาขบูชาโลก วันสาคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร