วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร และวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงวัดสุทัศนเทพวราราม เสด็จเข้าพระวิหารหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศรีศากยมุนี และภาพพระสุนทรีวาณี แล้วทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธศรีศากยมุนี ทรงกราบ จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กราบบังคมทูลรายงานจานวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าว คาถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตร และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตารวจเอก สุริยา จานงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจการมูลนิธิ ฯ และเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดโสมนัสวิหาร
เวลา ๑๗.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
/ เมื่อเสด็จ …
– ๒ –
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงวัดโสมนัสวิหาร เสด็จเข้าพระวิหาร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจานวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พาน แว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคาถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคน ผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ไวยาวัจกรวัดโสมนัสวิหาร กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระวิหาร ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๕.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรสิรินธร
มหาวชิราลงกรวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระราชทานเลี้ยงน้าชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี ๒๕๖๓ ประจาปี ๒๕๖๔ และประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ฯ ดังนี้
– นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา จากสหราชอาณาจักร ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี ๒๕๖๓ เป็นผู้นาทางการพยาบาลเชิงนโยบาย และวิชาการ
ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรพยาบาลมีการพัฒนานโยบายในการควบคุมกากับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และพยาบาลเวชปฏิบัติ ซึ่งทาให้วิชาชีพการพยาบาลในประเทศต่าง ๆ เกิดความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และเป็นสากล ผลงานที่สาคัญ คือ การจัดทาหมวดหมู่การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้มีคาศัพท์ทางการพยาบาลที่เป็นสากล และสะท้อนให้เห็นความสาคัญและขอบเขตของวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลที่เป็นเอกลักษณ์ และผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่สามารถวัดและประเมินได้ ผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และประเทศต่าง ๆ และได้มีการแปลถึง ๑๗ ภาษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นางสาวแฟดวา อัฟฟารา ได้ร่วมเป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง
/ เครือข่าย …
– ๓ –
เครือข่ายสนับสนุนการทางานของพยาบาลและผดุงครรภ์ในแอฟริกาเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ให้สามารถเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรอบรมและแหล่งในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง รวมทั้ง ร่วมรณรงค์ในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการทางานขององค์กรพยาบาลทั่วโลก เนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา ไม่สามารถมาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลได้ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้แทน คือ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลแทน
– ศาสตราจารย์เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี ๒๕๖๔ เป็นผู้นาที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาลในทุกด้าน และเป็นผู้นาในการเรียกร้องความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการทางานให้กับพยาบาล และสวัสดิการให้กับชนเผ่าอย่างยาวนานนับสี่ทศวรรษ ผลงานที่สาคัญ คือ การพัฒนาอาสาสมัครและประชาชนในชุมชนให้มีความรู้และศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง เสริมสร้างพลังให้กับชนเผ่าในการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงขึ้นและเข้าถึงบริการสุขภาพได้ และให้ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญในการปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ในด้านการพัฒนาวิชาชีพ ได้ร่วมรณรงค์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้กับวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีการทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหา อาทิ การลดความเหลื่อมล้าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การมีสัดส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม การจัดเวรอย่างสมเหตุผล การมีข้อบังคับเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมในการทางาน และการยกเลิกการห้ามพยาบาลไปทางานต่างประเทศ นอกจากนี้ เมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้จัดตั้งกลุ่มพยาบาลเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองและสนับสนุนการทางานของพยาบาลอีกด้วย
– ศาสตราจารย์นูริท เวกเนอร์ และ ศาสตราจารย์มิเรียม เฮิร์ชเฟลด์ จากรัฐอิสราเอล ผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปี ๒๕๖๕ จากการมุ่งมั่นอุทิศทางานร่วมกันมานานกว่า ๕๐ ปี ในการส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการปกป้องสิทธิมนุษยชนในรัฐอิสราเอลและในระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์นูริท เวกเนอร์ และ ศาสตราจารย์มิเรียม เฮิร์ชเฟลด์ มีผลงานร่วมกันในเรื่องจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้ทางานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ในประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความจาเสื่อม และร่วมมือกับพยาบาลของรัฐปาเลสไตน์ ในการใช้ประเด็นทางด้านสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล เป็นเส้นทางสู่สันติภาพของทั้งสองประเทศ เช่น การเปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน และในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่มีการปิดเมืองก็ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ให้กับพยาบาลทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง และยังได้ช่วยพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ให้กับรัฐปาเลสไตน์ ตลอดจนช่วยสอนในด้าน การวิจัย ทาให้พยาบาลของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้านการฝึกอบรม และสามารถส่งต่อและติดตามเมื่อผู้ป่วยจากรัฐปาเลสไตน์มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในรัฐอิสราเอล และได้ร่วมกันผลักดันการปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายอย่างจนประสบความสาเร็จ
/ และได้รับ …
– ๔ –
และได้รับการตอบสนองอย่างดี รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๓ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๒ ปี โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลหรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
เวลา ๐๗.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและ
ทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๓ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร