วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๑๒.๕๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗  ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบ
ที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านการเกษตร การปลูกผักปลอดภัยทุกขั้นตอน  ด้านปศุสัตว์ สำหรับการบริโภคในครัวเรือน แก่กำลังพลในหน่วย ให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต และขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชนที่อาศัยอยู่ ภายหลังปลดประจำการ  รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบ
ภัยพิบัติ หรือสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ  ผลผลิตที่ได้จากโครงการ ฯ นอกจากจะนำไปประกอบเลี้ยงในหน่วยและจำหน่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และชุมชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้ว
ยังแจกจ่ายแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ ด้วย   ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามการดำเนินโครงการ
ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้แก่  โครงการเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร
เป็นน้ำมันนวดหอมระเหย และลูกประคบ เพื่อบำบัดผู้ป่วย  โครงการอาชาบำบัด เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านร่างกาย
และจิตใจรักษาเด็กพิเศษ  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  พระราชทานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
และเครื่องช่วยหายใจ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๖
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖  กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในโครงการ ฯ  ได้แก่  การผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน  ที่ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน

 

 

/“เพื่อนช่วยเพื่อน” …

 

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้   การผลิตพันธุ์ไก่ประดู่หางดำพระราชทาน และพันธุ์ไก่พื้นบ้านเหลืองหางขาวพระราชทาน  ที่ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้  และทรงเยี่ยมราษฎรเครือข่ายตัวอย่างโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” หมู่บ้านแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  โอกาสนี้  พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับประโยชน์ของการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี  ที่ทำให้กำลังพลและประชาชนสามารถนำไปต่อยอดเป็นรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร