วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเสกสันต์ วจนพงศ์พันธุ์ ประธานจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี พระภิกษุสิริจนฺโท หัวหน้าวิทยากรค่ายพุทธบุตร ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนของดีเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทองม้วนไส้หมูหย็องของอร่อยบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเงินจากการทอดผ้าป่าการกุศลในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี พระภิกษุสิริจนฺโท สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินประจำปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำ คณะกรรมการร้านสเต๊กกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้าน
สเต๊กกรมปศุสัตว์ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวอัญญ์ชิสา พันธุ์ป้องนพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางสาววรรณดี คันธวงศ์ และนางวิภาดี ชีวะผลาบูรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๒๗๒ และ ๑๑๒๗๔ เนื้อที่รวม ๑๙๘ ตารางวา ตำบลราชาเทวะ อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล
“ลูกช้าง รัน อิน แบงค็อก” (Run in Bangkok) พร้อมด้วยคณะสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ประธานชมรมนักเรียนเก่าราชินี และคณะชมรมนักเรียนเก่าราชินี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย “เข็มกลัด ๙” สมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
/๕. นางสุภวรรณ …..

– ๒ –

๕. นางสุภวรรณ ล่ำซำ และนางสาววรางคณา ล่ำซำ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๐๐ เนื้อที่รวม ๑๗ ไร่ ๖ ตารางวา ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๖. นางสาวบุญสืบ โง้วเยียนฮะ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๘๗ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๗๑ ตารางวา ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นำ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
– รองศาสตราจารย์เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายธีรพงษ์ โอภาสกรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายกีฬายานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์สปอร์ต ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำ คณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนสท์เล่ อินโดไชน่า จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ เพื่อพระราชทานแก่เด็กนักเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลตามโครงการ “๑๑๗ ปี ศึกษานารี วิ่งเพื่อน้อง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวชิ้น ศิริมาก ประธานมูลนิธินายเอ็ง ศรีสมบูรณ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการยกเลิกการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ สมทบทุนมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
/- นายอภิรักษ์ …..

– ๓ –

– นายอภิรักษ์ โกฎธิ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางกัลยา แว่วเสียง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสมพร ใจอยู่ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางทัศนีย์ เหล่าศิริรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำ คณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์
– นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำ เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และครอบครัว
พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดนนทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียน ดังนี้
๑. นางมะลิวัลย์ หาญใจไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนนนทบุรี
พันธุ์ก้านยาว และพันธุ์หมอนทอง
๒. จ่าสิบเอก สมพงษ์ สกุลดิษฐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนนนทบุรี
พันธุ์หมอนทอง
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๐ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร