วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อนึ่ง  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ภาคใต้ตอนล่าง ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ ๑๕ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตงพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง
ได้รับพันธุ์ไก่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และฟาร์มบ่อน้ำร้อนเบตงของนายธนรัตน์ รัศมีพิไล ปัจจุบันมีไก่เบตง จำนวน ๑,๗๖๐ ตัว
เป็นพ่อพันธุ์ จำนวน ๓๐ ตัว และแม่พันธุ์ จำนวน ๑๕๐ ตัว มีโรงฟักไข่และโรงอนุบาลไก่แรกเกิดถึง ๑ เดือน
โรงเรือนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์แบบปิด โรงเรือนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์แบบปล่อยลาน โรงเรือนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์แบบปล่อยอิสระ โรงเรือนไก่ทดแทน รวมทั้งโรงเก็บและผลิตอาหารไก่ ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังโรงฟักไข่และโรงอนุบาลไก่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด
๕๐๐ ฟอง ตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด ๕๐๐ ฟอง เครื่องกกลูกไก่-ลูกเป็ด อินฟราเรด ขนาด ๕๐๐ ตัว พร้อมโครงกก
พ่อพันธุ์ไก่เบตง จำนวน ๒ ตัว แม่พันธุ์ไก่เบตง จำนวน ๑๐ ตัว และลูกไก่พันธุ์ไก่เบตง คละเพศ จำนวน ๒๐๐ ตัว
โอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ไก่เบตง จำนวน ๒๐๐ ตัว แก่ราษฎร และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
/ในวันเดียวกันนั้น …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๕.๑๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าที่ครบวงจร เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้แก่เกษตรกร จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ที่ผลิตโดยส่วนงานต่าง ๆ
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ รับผิดชอบ จำนวน ๗ ฟาร์ม นอกจากนี้ ยังจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ของจังหวัดนราธิวาสด้วย