วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถ
เพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน เพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวม ในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้น นอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้ว บัณฑิตควรตระหนักด้วยว่า คนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูง แต่ก็ไม่อาจ
สร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพัง หากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วย บัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคี ประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน
ถ้าประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้ กิจการงานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้จริง คือเป็นความเจริญ
มั่นคงทั้งแก่บัณฑิตเอง และแก่ประเทศชาติพร้อมทุกส่วน
เวลา ๑๑.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๓๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ณ ที่นั้น อธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ไวรัสวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ทรงร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ทั้งนี้ ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการขยายความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข ตามที่ทรงมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งทรงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการสร้างความรู้และประสบการณ์ เพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โอกาสนี้ ทรงบรรยายทางวิชาการด้านโรคมะเร็ง พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะด้วย

/เวลา ๑๐.๐๐ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น