วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๘.๑๗ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจักรพงษ์
แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการ
ในต่างประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคล  ในโอกาสที่กระทรวง
การต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลก
ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาในการทรงตอบข้อซักถาม
และพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับบทบาททางการทูตในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน  และการปลูกฝังความผูกพัน
ของเยาวชนไทยในต่างประเทศกับประเทศไทย ทั้งยังทรงเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงศึกษาที่เครือรัฐออสเตรเลีย กับพระราชทานพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ และทรงระลึกถึงประชาชนชาวไทยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
เวลา ๑๙.๐๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายโอภาส  การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสถาบันพระบรมราชชนก
นำ คณะผู้บริหารสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตราประจำสถาบันพระบรมราชชนก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผ้าไหมยกดอกลำพูน แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด
พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีคุณูปการ
ต่อการสาธารณสุขไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ พร้อมทั้ง
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ดีและเพียงพอจำนวนมากแก่สถานพยาบาลต่าง ๆ
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อให้ราษฎรมีสถานพยาบาลและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างรุนแรง
จนทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤติดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการโครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อกลับคืนสู่สังคมจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวและเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป
/ด้วยพระราชกรณียกิจ …
– ๒ –
ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ รวมทั้งองค์ความรู้แห่งวิชาชีพ
การสาธารณสุข และพระปรีชาญาณที่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคง
แก่ประเทศชาติ และก่อประโยชน์แก่ราษฎรตลอดมา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา  โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า  ทรงสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปผลิตและพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงส่งเสริมสุขภาพของราษฎรผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มเปราะบาง  ด้วยพระปรีชาญาณด้านการพยาบาล โดยทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างความรอบรู้ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้
แห่งวิชาชีพการพยาบาลที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี
– นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย  และเพื่อก่อตั้งกองทุน คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสมทบกองทุน เจริญ – วรรณา  สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๖ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๑๔ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๘.๔๓  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๑๐ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการตรวจรักษาให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานให้คณะองคมนตรี ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม