วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ที่จะปฏิบัติงานเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมืองของเรา การจรรโลงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น แม้จะมีหลายอย่างหลายประการด้วยกัน แต่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง ทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจ
ให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองเรา ให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไป ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนก็จะบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น เป็นปราการ
อันแข็งแกร่งในการป้องกันรักษาประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป
เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีเกียรติสูงขึ้น และมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย คำปฏิญาณที่ทุกคนได้กล่าว
เป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีความสำคัญมากทั้งแก่ตัวเองและแก่ชาติบ้านเมือง ทุกคนจึงต้องสังวรระวัง ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ให้ควรแก่ตำแหน่งและชั้นยศ ทั้งตั้งใจปฏิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สำเร็จผล ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วน จะได้เป็นเกียรติแก่ตน แก่หน่วยงาน และเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน
เวลา ๑๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุม
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร ๒)

/เมื่อเสด็จพระราชดำเนิน…

– ๒ –

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร ๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก จากนั้น เสด็จเข้าห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการ ฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานโครงการ ฯ และพระราชทานพระบรมราโชบาย
ในการดำเนินงานโครงการ ฯ สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชุมคณะกรรมการโครงการ ฯ ต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ฯ และพระราชทานชื่อโครงการ ฯ ว่า “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ซึ่งแปลว่า “น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร” ตามพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุข และทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่า ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย และการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก จึงได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามหลักวิชาการตามสภาพของสังคมปัจจุบันและภูมิสังคม โดยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการบุกรุกของช้างป่าอันเนื่องมาจากการขาดแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยไม่พอเพียง ตลอดจนการขาดความรู้และความเข้าใจของราษฎร ขาดเรื่องระบบการเตือนภัย การไปขับไล่ช้างอย่างผิดวิธี จนทำให้เกิดอันตรายในที่สุด ด้วยปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ คณะกรรมการโครงการ ฯ จึงได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไข ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชน ให้สามารถทำมาหากินอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างมีความสุข โดยไม่ทำลายระบบนิเวศหรือบุกรุกทำลายป่า
เวลา ๑๖.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร
และวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอารามเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “๓ ทศวรรษ น้ำพระทัย สมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” และทรงปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

/เวลา ๑๔.๒๗ น….

– ๓ –

เวลา ๑๔.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้า
รับพระราชทานของที่ระลึกด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงวัด เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึกด้วย