วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิม
เทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย
ในการนี้ พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ฯ
เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
ที่ ๓๖ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ อำเภอแม่มอด จังหวัดตาก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนวัดเกาะกระชาย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๒ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำบายศรีสู่ขวัญข้าว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ อาทิ การบังคับหุ่นยนต์เล็ก ช่างตัดผม การแปรรูปชาจากดอกอัญชัน และเสื้อมัดย้อม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการจัดพื้นที่ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ผล เลี้ยงไก่ ปลา และกบ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ๗ โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมเด่น อาทิ กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการของโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนวัดพราหมณี กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดวังยายฉิม ต่อจากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน ๑๙ โรงเรียน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตามที่แต่ละโรงเรียนได้ส่งเสริม ควบคู่การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น