วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก     พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์  ที่  ๒๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ วันนี้  เวลา  ๐๙.๒๙  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  กล่าวกันว่า  โลกแห่งการทำงานนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน  จึงมีคนส่วนหนึ่งพยายามสร้างสรรค์ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน  ด้วยการมุ่งแข่งขันกับผู้อื่น  จนในที่สุดก็อาจหลงผิดทำพลาด   เลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม  เช่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  หรือเบียดเบียนส่วนรวม  ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน  จึงขอฝากข้อคิดให้แต่ละคนนำไปพิจารณาว่า  แท้จริง   ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานของคนเรานั้น  ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานที่ทำ  และผลสำเร็จดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้  ก็ต่อเมื่อบุคคลปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ   ให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่  เพื่อให้งานดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และบรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความดีความเจริญแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง  หากทุกคนเข้าใจ  และปฏิบัติให้ได้ดังนี้  ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานตามที่มุ่งหมายได้อย่างแท้จริง เวลา  ๑๒.๕๕  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   เวลา  ๑๔.๓๒  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘”  ณ  โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก เวลา  ๑๕.๓๗  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทหาร  กองทัพภาคที่  ๓  และทอดพระเนตรโครงการสวนผักกินฟรี  กินดีปลอดภัย  ณ  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กองทัพภาคที่  ๓  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๓๕  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จออก  ณ  วังเทเวศร์  ทรงเป็นประธานการประชุม  “คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์  หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์  กิติยากร”  ครั้งที่  ๓๒  (๑/๒๕๖๒)