วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา ๐๙.๐๔ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำ คณะผู้แทนกองทัพอากาศ
และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ นายนพดล  สันติภากรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปใช้ในการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสนี้ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงิน ดังกล่าวด้วย

– นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นายสมพงศ์  นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายพงศ์ศักดิ์  เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล นำ คณะสมาชิกสโมสรไลออนส์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ
เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในโอกาสนี้ นายแพทย์ พิเชียร  วุฒิสถิรภิญโญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตแบบจำลองหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ ดังกล่าวด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๔.๔๘ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารธีรราชสุดา
ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร