วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๒.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคน เมื่อสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ย่อมมีความพร้อม ที่จะออกไปดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ ตามความรู้ความถนัดและความสามารถของตน ในการดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้สาเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมนั้น แต่ละคน ต้องรู้จักนาหลักวิชาไปปรับใช้ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนพัฒนางาน ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ข้อสาคัญ ต้องประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ ที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น อันจะทาให้เกิดความขัดแย้งแบ่งแยกกัน หากจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมความคิดกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวม ถ้าทาได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้อย่างราบรื่น และบรรลุผลสาเร็จที่พึงประสงค์
เวลา ๑๓.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๕
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว ควรจะต้องรู้จักนาความรู้มาปรับใช้ ประสานสัมพันธ์กับทุกคน ทุกฝ่าย และพัฒนาตนพัฒนางานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทุกคนจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งฝึกฝนอบรมตนให้มีคุณธรรมความสุจริต มีวิจารณญาณที่ถูกต้อง มีความ กตัญญูตระหนักรู้ในความดี จะได้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานได้สมดังที่มุ่งหมาย
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า นอกจากบัณฑิตจะต้องสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแล้ว ทุกคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นด้วย หากแต่ละคน จะได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตน แล้วร่วมกันนาความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน
/ สังคมและชาติบ้านเมือง…
-๒-
สังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้อยู่ได้อาศัย และประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างชีวิตได้ด้วยความร่มเย็นเป็นผาสุก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง