วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นา คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสนี้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป
เวลา ๐๙.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางพเยาว์ ศิลปวิลาวัณย์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จากัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสที่บริษัท
ดาเนินกิจการในประเทศไทยครบ ๒๘ ปี
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นายประดิษฐ์ อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดป้องกันการติดเชื้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
– พลเรือตรีหญิง ฐิติมา พรหมศิริ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นายชาญ กุลถาวรากร ประธานและกรรมการบริหาร บริษัทยูนิเวอร์ แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
/๓. ทันตแพทย์สมพงษ์ …
– ๒ –
๓. ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา ผู้แทน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรด้วย
– รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะกรรมการจัด
โครงการผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้าเทียม เพื่อผู้ป่วยยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการดังกล่าว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลาดับดังนี้
– นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการจัดงานกาชาดกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางรัตนา เตชะพันธ์งาม นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เอ็ม บี เอ จุฬา กอล์ฟ ๒๐๒๒” (MBA Chula Golf 2022) โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และ
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ดังนี้
๑. นายกานต์ อิ่มวัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๙ สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยดุ๊ก สหรัฐอเมริกา (Biology, Duke University) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
๒. นายศักย์ศรณ์ เตชสุจริตสุนทร ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๖๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีธุรกิจและระบบอาหารที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเคยูเลย์เวน วิทยาเขตเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม (European Master of Science in Sustainable Food Systems Engineering, Technology and Business, Ku Leuven Ghent
/Technology …
– ๓ –
Technology Campus University) มหาวิทยาลัยคาทอลิกาโปรตุเกส สาธารณรัฐโปรตุเกส (Universidade Católica Portuguesa) มหาวิทยาลัยอันท์ฮัลต์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Anhalt University) และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (University College Dublin) (หลักสูตรรวม)
๓. นายณุภาคย์ เจริญศิริสุนทร ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๖๖
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีและประยุกต์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Linguistics : Theoretical and Applied Linguistics, The University
of Cambridge) สหราชอาณาจักร
๔. นางสาวธารา จิตตาลาน ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร (DPhil in English, University of Oxford)
ในโอกาสนี้ ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานทุน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เอสคิว ๗๐๖ กลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้าห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สานักงานชลประทานที่ ๘ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ อาเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓
ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตฝึกสุนัขทหารของหน่วย เช่น การฝึกตรวจค้นยาเสพติด การเล่นบอล และการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษ ต่อจากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีสู่พื้นที่ชายแดนของกองกาลังสุรนารี ภารกิจป้องกันชายแดนของหน่วย และการดาเนินโครงการทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ ซึ่งเริ่มดาเนินงานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ บนพื้นที่ ๔๕ ไร่ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ พื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและพริกจินดา โรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ อาคารศาสตร์พระราชาและบ้าน ๔ เผ่า รวมถึงพื้นที่ปลูกทุเรียนและไม้ผล จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้นาโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สู่โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก อาเภอกันทรลักษ์ พร้อมขยายผลสู่ชุมชนบ้านน้ายืน อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี และจัดประกวดแปลงผักในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ซึ่งนับเป็นการขยายผลร่วมกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ของกองทัพภาคที่ ๒ ในการนี้ ทอดพระเนตร
/นิทรรศการ …
– ๔ –
นิทรรศการ และผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนที่เคยมาศึกษาดูงานภายในหน่วย ฯ ณ อาคารศาสตร์พระราชา
แล้วทอดพระเนตรบ้านจาลองของกลุ่มชาติพันธุ์ ๔ ชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ลาว ส่วย เยอ เขมร และการแสดงของทุกชนเผ่า ในการนี้ ทอดพระเนตรแปลงผักในโครงการ ฯ โดยหลังทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน พบว่าพื้นที่ภายในโครงการ ฯ เหมาะสมกับการปลูกพริกขี้หนู มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงแนะนาให้ทดลองปลูกพริกจินดาเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่ผ่านมาได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์พริกจินดา จานวน ๗.๙ กิโลกรัม สามารถบรรจุเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานได้ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ซอง โดยได้ปรับเพิ่มพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกจินดาด้วย ในโอกาสนี้ มีพระราชดารัสกับทหารพันธุ์ดี เกี่ยวกับการทางานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวบ้าน และทรงปลูกต้นขนุนเพชรราชาด้วย ก่อนเสด็จพระราชดาเนินกลับ ทอดพระเนตรปราสาทเขาพระวิหารจาลอง และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนทหารและตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร