วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา ๐๙.๒๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา  ไปทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๐๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ ซึ่งเป็นศูนย์สาขาที่ ๓
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ เพื่อจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร
ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน และเป็นพื้นที่สาธิตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ในลักษณะหมู่บ้านตัวอย่างการพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ เดิมเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ดินเป็นกรดจัด และมีอินทรียวัตถุมาก ชุดดินที่พบ มีชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินกาบแดง โดยมีการปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อช่วยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และกรมชลประทาน ยังช่วยก่อสร้างระบบคูส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ และสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ สร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปา เพื่อกระจายน้ำสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ และการเกษตรในพื้นที่โครงการ

ในโอกาสนี้ ประทับรถลากพ่วงพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ฯ แปลงเกษตร และที่อยู่อาศัยของสมาชิก ฯ ปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่แปลงหญ้า ปัจจุบัน สามารถผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง เป็ดเทศ และเป็ดอี้เหลียงได้แล้ว จากนั้น ทอดพระเนตรการทำเกษตรผสมผสานของเกษตรกรต้นแบบ
ของนายแป แลคไธสง ชาวจังหวัดพะเยา ที่ทำเกษตรแบบผสมผสานประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ปลูกพืชผักยกแคร่
ผักลอยฟ้า ไม้เลื้อย เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงวัว ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเทศ ผลผลิตพอบริโภคและจำหน่าย

เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นโบราณสถานสำคัญช่วงพุทธ ศตวรรษที่ ๑๒ เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในเขตลุ่มน้ำปัตตานี เริ่มมีการศึกษาพัฒนาการของเมืองตั้งแต่ปี ๒๔๔๙ จากนั้น ทอดพระเนตรพื้นที่โบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข ๘
ที่กรมศิลปากรขุดค้นเมื่อปี ๒๕๓๕ เป็นอาคารก่อด้วยอิฐไม่สอปูน หันไปทางทิศตะวันตก อาคารหลัก มีแผนผัง
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนฐานเป็นฐานเขียงรองรับผนังซึ่งสร้างเลียนแบบอาคารไม้ ประดับเสาหลอกทั้ง ๔ ด้าน

/ และพบฐาน …

 

 

 

 

– ๒ –

และพบฐานเสาหินรูปวงกลม อาคารโถงด้านหน้าต่อเติมมาทางด้านหน้าของอาคารหลัก ด้านในสุดตรงที่เชื่อมต่อ
มีการก่ออิฐเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปวัวหินทราย และพบหม้อบรรจุกระดูกมนุษย์ สันนิษฐานว่าอาจเป็นกระดูกพระที่มีความสำคัญในอดีต  ส่วนโบราณสถานบ้านวัด
หมายเลข ๙ กรมศิลปากรขุดค้นทางโบราณคดี ระหว่างปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ และดำเนินการเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๖ ก่อนการขุดค้นปรากฏหลุมที่เกิดจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ เมื่อขุดค้นทางโบราณคดีเสร็จสิ้น
พบโบราณสถานสร้างด้วยอิฐ และพบโบราณวัตถุ เช่น ประติมากรรรมปูนปั้นรูปช้าง ชิ้นส่วนของภาชนะดินเผา พวยกาดินเผา และลูกปัดแก้ว สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ณ เรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา