วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ คณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ
รองศาตราจารย์จิรัสสา คชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ ฯ นำ คณะผู้บริหาร บริษัท อุตสาหกรรม
นมไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า
ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง
จากการจัดโครงการเดิน – วิ่ง “เนิร์สเสส รัน ฟอร์ เฮ็ลธ ๒๐๑๙”(Nurses Run for Health 2019)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลตำรวจตรีหญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
นำ คณะผู้บริหารชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
เดินการกุศล “ปลูกความดี ไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๙” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ประจำปี ๒๕๖๒
และทีมผู้ชนะเลิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ด้วย
/- นายพะโยม …

– ๒ –

– นายพะโยม ชิณวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– นางกาญจนา ชนะวันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเค โซกาโม่ จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มขัดนักเรียน เพื่อพระราชทานแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำ คณะกรรมการร้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกา เพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์
– นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำ คณะทำงานออกร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
ของกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้าน
สเต๊กกรมปศุสัตว์ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำ คณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำ ผู้บริหารบริษัท ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองในกิจกรรมการจับสลากรางวัล สมทบทุนบริจาคในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการกาชาด การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ นำ ประธานคณะแม่บ้าน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการร้านกาชาด ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา และรองศาสตราจารย์จิรัสสา คชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/ ๑. คณะกรรมการ …

– ๓ –

๑. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๒. พันโทหญิง ชลรัศมี งาทวีสุข ผู้อำนวยการผลิตสารคดีสั้น ชุดจารึกความเป็นไทย และ
นางสาววฤตดา หาระภูมิ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟลชไดร์ฟบันทึกไฟล์สารคดีโทรทัศน์
ชุด เลิศศิลป์ยอดมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาโครงการส่วนพระองค์ ตามพระราชอัธยาศัย
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายสัตวแพทย์สมชวน
รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศล ในปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสาโรจน์ วสุวานิช ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
– นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล นำ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ฯ และคณะกรรมการแข่งขัน
วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๐ “รวมพลคนดีของแม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามราชอัธยาศัย
– นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมนิด้าภาคตะวันออก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการจัดงานวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำ ผู้ชนะเลิศและคณะผู้บริหารโรงเรียนของทีมชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัล