วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา  ๐๗.๐๘  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๓๑ ปี ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ไปทรงวางศิลาฤกษ์
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก (ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า)
ณ มณฑลพิธีหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก (ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย