วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลาดับดังนี้
– นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นา คณะกรรมการ
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาดออนไลน์
ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด นา คณะกรรมการบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่าย “บันทึกรักการอ่าน
เพื่อออมทรัพย์ทางปัญญา” ในโครงการ “นานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ” ปีที่ ๒๐ ประจาปี ๒๕๖๓ สมทบทุน
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นา คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ และนักเรียน
ที่ชนะเลิศจากการจัดทาโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นา คณะผู้บริหารโรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียน
มัธยมสังคีตวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายซัยยิด เรซา โนบัคตี (Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่