วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงานฉลองครอบรอบ ๓๐ ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเหวียน ทู เหิ่ว (Mrs. Nguyen Thu Hau) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ กองทัพอากาศ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจาจังหวัดสิงห์บุรี ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้มารับการรักษา จานวน ๑๗๒ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่มาเฝ้า เพื่อขอรับพระราชทานพระวินิจฉัยในการรักษา ซึ่งป่วยด้วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก โรคแพ้ภูมิตัวเอง และป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านม เป็นต้น โดยทรงให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทาน เงินค่าเดินทางในการไปรักษาโรคด้วย จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. กับพระราชทานพระวโรกาสให้ อาสาสมัคร พอ.สว.ประจาจังหวัดสิงห์บุรี เฝ้า รับพระราชทานพร และแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย