วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒๙  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๘.๐๘  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย กับนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา  ๑๔.๔๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สิทธิ์  สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาวลานทิพย์  ทวาทศิน  นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะกรรมการ
สมาคม ฯ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดงาน “ไว ดับยู ซี เอ ดิพโลเมติก แชริตี บาซาร์ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕” (The 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2022) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) นำ คณะผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายเอกกมล  แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือคู่มือการใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในประเทศไทย และกราบบังคมทูลรายงานพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในประเทศไทย
– นายสมบัติ  ด้วงวงศ์ศรี เจ้าของธุรกิจวานิลาออคิด ฟาร์ม ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี และนางอมรรัตน์ ด้วงวงศ์ศรี ภริยา พร้อมด้วยศาสตราจารย์เสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอิสระ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ต้นกล้าวานิลลาสายพันธุ์ตาฮิติ และผลิตภัณฑ์วานิลลาบ่มหมักในน้ำผึ้งธรรมชาติ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น
/พระบาทสมเด็จ  …
– ๒ –
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม  เหลืองทองคำ ประธานกรรมการ
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย  พงศ์จรรยากุล กรรมการ
และเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ ฯ และศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงสันนิภา  สุรทัตต์  คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ และกราบบังคมทูล
รายงานผลกการศึกษา ดังนี้
– นางสาวพีรดา  วีรังคบุตร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Regenerative Medicine) ณ มหาวิทยาลัยยูเทรกต์ (Utrecht University) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
– สัตวแพทย์หญิงปิยภรณ์  เอี่ยมเจริญ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี
๒๕๕๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบูรณาการพยาธิชีววิทยา (Integrative Pathobiology)
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– สัตวแพทย์หญิงฐนิชา  ชาญชัยเดชาชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี ๒๕๖๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Epidemiology)
และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และสุขภาพสัตว์ทางเศรษฐกิจ (Veterinary Epidemiology and animal health Economics) จากมหาวิทยาลัยวาเคอนิงเงิน (Wageningen University) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เสร็จแล้ว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เดชนิธิศ  เหลืองงามขำ  ผู้อำนวยการกองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการร่วมออกงานร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย