วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๑๖.๔๘  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
ฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระที่นั่ง
บุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล พระราชาคณะถวายศีล จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทรงคม
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา  ๑๘.๐๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้
– นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี
– นายพิชัย  ชุณหวชิรรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
– นายจักรพงษ์  แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายพิชิต  ชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นางสาวจิราพร  สินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายเผ่าภูมิ  โรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
– นายมาริษ  เสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
– นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– นายอรรถกร  ศิริลัทธยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– นายสุชาติ  ชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
– นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
– นายสมศักดิ์  เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  /ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ นายพรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา  ๑๓.๕๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเค แมส จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคของประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ ๑๐ ตอน “เสบียงบุญ” สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทปบันทึกมหกรรมเทศนาธรรม ฯ และผ้าไหมจากจังหวัดสุรินทร์ เพื่อทรงใช้
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางสาวสุนันท์  โชคดารา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ นางจินตนา  ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล
– นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายวิน  วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๕) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมทบทุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมทบทุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารอาหารไอโอดีนตามพระราชดำริ ฯ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งรักษ์ป่าจากอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และผลิตภัณฑ์ประมงจากชุมชนประมงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– นายสุพจน์  ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวด “ผู้นำด้าน
สื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ” โครงการ “ดิ เอดูเคเตอร์ส ไทยแลนด์” (The Educators Thailand) ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวด “ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรม
ด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ” โครงการ “ดิ เอดูเคเตอร์ส ไทยแลนด์” (The Educators Thailand) ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/- ผู้ช่วยศาสตราจารย์…
– ๓ –
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำ คณะกรรมการจัดการประกวดภาพวาดเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรื่อง “สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวด ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๒๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอเส  สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งนำ ผู้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๕ และรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล
– รองศาสตราจารย์ธนโชติ  บุญวรโชติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ๘๖ ปี เตรียมอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์สุรเดช  โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำ คณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐)
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลา  ๐๘.๐๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการ
ทหารพันธุ์ดี ค่ายโสณบัณฑิตย์ และโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๐.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ ทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และ
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทหารในโครงการทหารพันธุ์ดีของกองทัพบก เมื่อปี ๒๕๖๔ มีพื้นที่ดำเนินงาน ๖๐ ไร่ มีความถนัดด้านการปลูกผักปลอดภัย ใช้เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิ
ชัยพัฒนาผลิตขึ้น สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน หน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของดินริมสระเก็บน้ำ
ปลูกปอเทืองเพิ่มธาตุอาหารในดิน และใช้ซังข้าวโพดคลุมดินช่วยให้ดินชุ่มชื้น กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ
/ปรับปรุงฝาย …
– ๔ –
ปรับปรุงฝายที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ให้กระจายน้ำในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึง กรมปศุสัตว์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล ตรวจโรค ทำวัคซีนป้องกันโรค
และติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อและแม่พันธุ์ไก่ดำสตูล เพื่อพระราชทานแก่กรมการสัตว์ทหารบก นำไปเลี้ยง
ที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก และพระราชทานให้กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ นำไปเลี้ยงที่ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จังหวัดสตูล พร้อมกันนี้ พระราชทานอุปกรณ์การฟักไข่
ที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายให้ ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก นำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง และพระราชทานพ่อและแม่พันธุ์
ไก่ดำนครไทย และลูกไก่ ให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสณบัณฑิตย์ นำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไป ต่อจากนั้น ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาลงในสระน้ำ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลิ้นจี่กองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ กองพัน
ทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยงเป็ดบาบารี เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ให้กำลังพลและบุคคลที่สนใจ และแจกจ่ายให้กำลังพล นำไปเลี้ยงประกอบอาชีพ
หลังปลดประจำการ การผลิตน้ำส้มควันไม้และผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง จากกิ่งไม้และเศษวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ การปลูกผักปลอดภัย ที่ได้เมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ
ผักเชียงดา พริกขี้หนูลับแล มะเขือเปราะเจ้าพระยา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
สู่กิจกรรมการเรียนการสอน มีทหารจากกองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายโสณบัณฑิตย์ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ ในโอกาสนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา
แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และพระราชทานจักรยานแก่โรงเรียน ๑๖ แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน
ในการนี้ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรือนเลี้ยงไก่
พร้อมไก่พันธุ์ไฮไลน์ สีน้ำตาล โดยพระราชทานพ่อและแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำแก่โรงเรียน เพื่อเลี้ยงและขยายพันธุ์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร