วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ฯ ซึ่งโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ต่อจากนั้น ทรงติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และเพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก ทางโรงเรียน ฯ ได้จัดจุดบริการน้ำดื่มผสมสารไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคคอพอกด้วย เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน
การสอนต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล เรื่องจำนวนและตัวเลข กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ฝึกให้นักเรียนได้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพนักเรียน โดยสอนนักเรียนนำเห็ดนางฟ้า
มาแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ด ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ตลาดชุมชนและช่องทางออนไลน์ และทรงติดตาม
ผลการดำเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ มีผลผลิตเพียงพอสำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวันภายในโรงเรียน ฯ อีกทั้งยังจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ฯ ได้ด้วย
เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ฯ ซึ่งโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ โดยเปิดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ
กิจกรรมห้องสมุด โดยส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตามใบงาน และนำเสนอภาษาอังกฤษ
วันละคำที่หน้าเสาธง กิจกรรมการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดยสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า แล้วส่งไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ
สามารถนำไปสร้างรายได้เสริมต่อไป กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน
มาสอนนักเรียนทำขันหมากเบ็ง ซึ่งเป็นบายศรีที่ใช้เป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าไทโส้ และใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา นอกจากนี้ โรงเรียน ฯ ยังจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล
ซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานอังกะลุง และนำมาต่อยอดฝึกสอนให้นักเรียนสามารถเล่นผสมผสานกับดนตรีสากลได้ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สอนให้นักเรียนได้ลงมือปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกถั่วเมล็ดแห้ง กิจกรรมปศุสัตว์  มีการสอนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงสุกร กิจกรรมประมง เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน
/ ผลผลิตที่ได้ …

-๒-

ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน ฯ และจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมการสอน
แบบบูรณาการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไป
ปรับใช้ในการหาค่าเฉลี่ยผลผลิตไข่ไก่ต่อสัปดาห์ และสามารถเปรียบเทียบผลผลิตไข่ไก่ได้ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะครู ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติต่อไป
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี