วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๑๓.๒๘ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายหนังสือ พจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท
และหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร สัมมาทิฏฐิ” แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และคณะกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวนรวม ๒๐ รูป ในการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยให้จัดพิมพ์ “หนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท” ทรงมีพระราชศรัทธาให้จัดสร้างเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา ในเทศกาลวันวิสาขบูชา พฤษภาคม ๒๕๖๕  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือ “จิตตนคร” และ “สัมมาทิฏฐิ” ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ซึ่งได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้จัดพิมพ์เป็นปกของหนังสือดังกล่าว  เพื่อพระราชทาน

เป็นธรรมทาน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนอันหาที่เปรียบมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญว่า “พจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท” ดังกล่าว  จะเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญชิ้นแรกสำหรับสำนักศึกษาพระปริยัติธรรมจะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการศึกษาพระไตรปิฎก สำหรับทำความเข้าใจคำศัพท์ยากในพระไตรปิฎก สำหรับเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในพระไตรปิฎกในบริบทต่าง ๆ จึงนับเป็นเครื่องมือที่เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่การศึกษาภาษาบาลี และหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้อง