วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๓๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์  บุณยคุปต์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำ คณาจารย์
และผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
เวลา  ๑๗.๒๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๗.๓๘  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๑