วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท สิทธิผล จำกัด และบริษัทในเครือ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท มานาเนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด และการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายพิศักดิ์ นิวาตพันธุ์ นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ – รัชดาภิเษก ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต นำ คณะผู้บริหาร
และครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑ . นางกฤตยา ชินเชวงเวช ประธานชมรมธารน้ำใจ จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

/๒. นายสมชัย…

– ๒ –

๒. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายระบบกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการงานด้านบุคลากร ตลอดจนการจัดหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในระบบบริหารจัดการงาน มูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา ๑๐.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก ชลิต
พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ประธานชมรมกอล์ฟ “พีเอสบี กอล์ฟ คลับ : ปิโตรเลียม ซัพพอร์ต เบส กอล์ฟ คลับ” (PSB Golf Club : Petroleum Support Base Golf Club)
และคณะผู้บริหารชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล สมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
แทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์
บรมราชินีนาถ พร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์
บรมราชินีนาถ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการศึกษา และกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ตามลำดับดังนี้
– นายเชาว์ กุศลเลิศจริยา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๑
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา (Mathematics, University of California, Berkeley) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นางสาวศิรประภา เรวิก ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา – แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา (Mathematics, University of Illinois at Urbana – Champaign) เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายวรัชญ์ เฉลิมพรพงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
(Applied Mathematics, University of Washington) และสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา (Finance, University of Houston) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายปาณชัย ปุณณทิน ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีวสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอดินบะเรอ สหราชอาณาจักร (Bioinformatics, University of Edinburgh) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๓ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย ครั้ง ๓๓๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร