วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๔  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา ๑๗.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๕๔”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๔” พร้อมด้วย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ชั้น ๑  เสด็จเข้าบริเวณพื้นที่จัดงาน “โครงการหลวง ๕๔” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๔” และนางพัชรินทร์ เก่งกาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร ต่อจากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๔” เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ไออุ่นจากขุนเขา เรื่องเล่าสู่ใจกลางเมือง” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง ๕๔” เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง  ร้านโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทดอยคำ  ร้านจำหน่ายผลผลิต ผัก ผลไม้  ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง  ผลิตภัณฑ์โครงการหัตถกรรมโครงการหลวง  และโครงการบุหงาโครงการหลวง  ส่วนจัดแสดงต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ แคคตัส  และผลิตภัณฑ์ชา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

งาน “โครงการหลวง ๕๔” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมถึงเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา
๔๕ ปี ที่ผ่านมา ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อทดแทน
การปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าและทรัพยากรน้ำ และได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ด้านความเข้าใจระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและนวัตกรรมพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  การจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง  โครงการส่วนพระองค์  ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ
และการแสดงสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์โดยใช้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง

 

/เวลา  ๑๕.๐๘  น. …

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๕.๐๘  น.  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์กรสมาชิก
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสตรีด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ตลอดจน
การส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของสตรี และการสืบสานพระราชปณิธาณสู่การพัฒนาสตรีไทยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีจากทั่วประเทศ ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยพร้อมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีอุปการคุณ และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร เสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖”

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า
ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง  ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๖  ในวันนี้

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยกับทุก ๆ  ท่าน  ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น  ตามที่ประธานสภา

สมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้รายงานว่า  การจัดงานวันสตรีไทยในปีนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ  เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  ด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคม  และประเทศชาติสืบไปนั้น  นับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง  ทั้งนี้  เพราะในปัจจุบัน  สังคมไทยและสังคมโลก  มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีต่าง ๆ  มีบทบาทสำคัญ
และจำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้น  ทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  เพื่อประโยชน์

ในการประกอบอาชีพการงาน  และการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น

สามารถนำมาเป็นเครื่องมือ  ช่วยสตรีไทย  ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนางานที่ทำ  ตลอดจนพัฒนาครอบครัว
สังคม  และชาติบ้านเมืองต่อไปได้  ดังนั้น  หากทุกคนทุกฝ่าย  ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี  จะได้ร่วมกันพิจารณา  แสวงหาแนวทางที่ถูกต้อง  ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์
ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  เพื่อให้สตรีไทยทุกคน  ทุกสาขาอาชีพได้เข้าถึง

/เข้าใจ …

 

– ๓ –

เข้าใจ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น  สามารถเลือกสรรมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม  หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างสรรค์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก็จะเป็นทางหนึ่ง

ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืนได้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานวันสตรีไทยในปีนี้  จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง   ของการพัฒนาสตรีไทย  ดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยดีโดยตลอด  อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนิทรรศการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิและร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ ๙๐๔  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และร้านโกลเด้น เพลซ  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” ตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖

เป็นต้นมา และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำ

วันสตรีไทย ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี

และในปีนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เยาวชน และเยาวสตรี
ที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของสตรีไทย

เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๖๙ (๒/๒๕๖๖)  ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา