วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายมาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักร
ประจำประเทศไทย นายมาร์ก กุดดิง เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
สหราชอาณาจักร มาก่อน
– นายคินซัง ดอร์จิ (Mr. Kinzang Dorji) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ประจำประเทศไทย นายคินซัง ดอร์จิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเขตปกครอง Haa ราชอาณาจักรภูฏาน มาก่อน
– นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหาน จื้อเฉียง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสำนักอำนวยการ กระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นายซาฮิบซาดา อาห์เมด คาน (Mr. Sahebzada Ahmed Khan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย นายซาฮิบซาดา อาห์เมด คาน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐคิวบา มาก่อน
– นายเดวิด เดลี (Mr. David Daly) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป
ประจำประเทศไทย นายเดวิด เดลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมเอเชีย
และแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป มาก่อน

/นายจูแซ…

– ๒ –

– นายจูแซ บอร์เจช ดุช ซังตุช จูนียอร์ (Mr. José Borges dos Santon Júnior) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย นายจูแซ บอร์เจช ดุช ซังตุช จูนียอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ณ เมืองฮุสตัน สหรัฐอเมริกา มาก่อน
เวลา ๑๓.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ
แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา ๑๖.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระวชิรญาณมุนี ณ ที่พักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์