วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลตารวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๕ พร้อมด้วยคณะข้าราชการตารวจภูธรภาค ๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๕ และจากร้านค้าชมรมแม่บ้านตารวจภูธรภาค ๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี นา คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ และคณะผู้จัดการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจาปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางอัจฉรา นิสัยสัตย์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรม “เอ็นซายโคพีเดีย เอถึงแซด” (Encyclopedia A – Z) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายเรืองศักดิ์ สุขเสียงศรี ผู้ควบคุมวงปี่พาทย์ “พาทยรัตน์” นาคณะครู พร้อมด้วยนักดนตรี และนักร้องวงปี่พาทย์ “พาทยรัตน์” เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายระนาดกระเบื้อง ซึ่งทาโดยนายอุเทน เปียหลอ ครูผู้ฝึกสอนนักดนตรีและนักร้องวงปี่พาทย์ “พาทยรัตน์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจาพระองค์ ฯ ครบรอบปีที่ ๒๓ และทรงเปิดอาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ณ อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจาพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสิรินธร และพื้นที่อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี