วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ “ศิลป์แผ่นดิน” รถนิทรรศการเคลื่อนที่
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาคารเรียน – รู้ – เรื่องโขน และทอดพระเนตรโขนกลางแปลง ณ ศูนย์ศิลปาชีพ
เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี
๒๕๖๓ เรื่อง “จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด – ๑๙” (Reimagining Decentralization to Reduce Inequality : Lessons Learned from the COVID – 19 Crisis) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัส ความว่า การกระจายอำนาจ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ทุกคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำ
หลังภาวะวิกฤติ โดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นกรณีศึกษา หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ได้หลักการที่เหมาะสม ที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้า อันจะส่งผลให้
บ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงสืบไป