วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๖  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

  • นางสาวปวันรัตน์ ทังสุพานิช และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

จากการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์โรงสีข้าว ซึ่งปิดกิจการแล้ว  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

  • นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา และประธานกรรมการ

มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

  • รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

นำ คณะผู้บริหารสภาคณบดี ฯ ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ  และผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕  เฝ้าทูลละอองพระบาท  รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ

ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัยด้วย

เวลา  ๑๗.๓๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕
ของมูลนิธิราชสุดา

เวลา  ๐๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๘.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว
และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๑๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญเชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์