วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวปวันรัตน์ ทังสุพานิช และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
จากการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์โรงสีข้าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา และประธานกรรมการ
มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นำ คณะผู้บริหารสภาคณบดี ฯ ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ และผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย
เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕
ของมูลนิธิราชสุดา
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว
และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญเชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์