วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๗  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายทอรีร์ อิบเซน (Mr. Thórir Ibsen) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย นายทอรีร์ อิบเซน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
– นายแพทริก เบิร์น (Mr. Patrick Bourne) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแพทริก เบิร์น เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน
– นายปาเวล ปีเตล (Mr. Pavel Pitel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย นายปาเวล ปีเตล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก มาก่อน
– นายแพทริก เฮมเมอร์ (Mr. Patrick Hemmer)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย นายแพทริก เฮมเมอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรีราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาก่อน
– นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (Ms. Astrid Emilie Helle) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
นอร์เวย์ ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และเอกอัครราชทูต ผู้แทนราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้  มาก่อน
– นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Mr. Robert F. Godec)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสด้านสาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถาน สำนักงานประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐาน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มาก่อน
เวลา  ๐๙.๕๖  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ไปพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๑.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ณ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยาเก่า  และพื้นที่อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท