วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ และจาหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดี บริเวณหน้าที่ตั้งหน่วย เพื่อบารุง สภากาชาดไทย
– พันตารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นา คณะผู้บริหารสานักงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท คิงฟูดกรุ๊ป จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจาหน่ายโดนัทต้นแบบ หน้าพระราชทาน พายต้นแบบหน้าพระราชทาน และน้าผลไม้สูตรพระราชทาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นา ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต และผู้แทนกองทุนครอบครัวหาญพานิช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้
๑. นางสาวศศิธร หาญพานิช ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้แทนกองทุนครอบครัวหาญพานิช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกล เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาทางไกล การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข และการบรรเทาความยากจน ตามพระราชดาริ