วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖ กับสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖ และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” ปีการศึกษา ๒๕๖๖
– ศาสตราจารย์ พิชัย สนแจ้ง ประธานมูลนิธิสมุทธาภิพัฒน์ นำ นาวาโท แพทย์หญิงภาพร ประสิทธิ์ดำรง กรรมการบริหารบริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด และผู้ร่วมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การเภสัชกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสเปรย์พ่นจมูก สำหรับดักจับและยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางฉวี ทองสาริ คุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๑ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายศักดิ์ชาย ศรีมานพ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๕ (ปปร. ๒๕) สถาบันพระปกเกล้า นำ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร. ๒๕ สถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม และชุดครุย
– พระพรหมวชิรเวที ประธานมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. บัณฑิตแพทยศาสตร์ บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล และเข็มกลัด มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
๒. บัณฑิตแพทยศาสตร์ บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มกลัด มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
๓. นิสิตนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา
๔. คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และรับพระราชทานของที่ระลึก

/เวลา ๑๗.๓๗ น. …
– ๒ –

เวลา ๑๗.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการพาราลิมปิก
แห่งประเทศไทย คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาคนพิการต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๒
ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก.”
ครั้งที่ ๔๔ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร