วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นา นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และผู้แทนศิษย์เก่ากรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการ “บี ซี ซี” (B.C.C.) ครบ ๑๖๙ ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายทูมูร์ อามาร์ซานา (Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๐๙.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี