วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔