วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕/๑๐๒๗
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรสมเด็จย่า” กิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด และสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน เช่น การฝึกทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เจลแอลกอฮอล์ จากขมิ้นชัน และขนมโดนัทจิ๋ว การทอผ้าไหม เป็นต้น ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกผักและผลไม้ กิจกรรมปศุสัตว์ กับกิจกรรมประมงและการขยายผลสู่ชุมชน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงรำกันตรึมกัจปกา” (รำเด็ดดอกไม้) ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ฯ
เวลา ๑๒.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๖/๑๐๒๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมห้องสมุด สวนสมุนไพร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช และการสาธิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กิจกรรมปศุสัตว์ การสาธิตการฟักไข่ไก่ และกิจกรรมประมง เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การฝึกอาชีพตัดผมชาย เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล สหกรณ์นักเรียน กับการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล และการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำปะโต ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหม วชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์