วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จังหวัดกำแพงเพชร ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๖ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ครั้นเสด็จถึงหอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย ฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ประธานกรรมการ พอ.สว.
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เฝ้า กราบทูลรายงาน จากนั้น เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จังหวัดกำแพงเพชร (พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร) ที่โปรดให้ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ
ตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมออกตรวจด้วย โดยมีผู้มาขอรับการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย จำนวน ๗๓๕ คน
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบกระดูกและข้อ โรคระบบประสาท และโรคผิวหนัง ในการนี้
หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร มาออกหน่วยให้คำปรึกษาแก่ประชาชน โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยง จำนวน ๔๗ คน ซึ่งเลี้ยงสุนัข แมว สุกร กระบือ เป็ด และไก่ มาขอรับบริการคำปรึกษา ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเพดานอ่อน โรคมะเร็งโคนลิ้น โรคตาแพ้แสง โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายและพบก้อนเนื้อบริเวณปอด โรคผื่นชนิดเฉียบพลัน และผู้ป่วยพิการขาแต่กำเนิด โดยมีพระวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงิน
เป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เฝ้า รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดแพงเพชร เฝ้า และพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกใหม่ของจังหวัดแพทย์อาสา พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์