วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
เวลา ๑๕.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ
และสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก