วันศุกร์ ที่21 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวบุญสงวน วิไลรัตน์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. พลเอก ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสร้างสันติสุข และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการยกเลิกการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๖๑” สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. คณะกลุ่มนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒๐
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางสาวสุนีย์ รอดบุญส่ง และ
นางสาวสำอางค์ รอดบุญส่ง พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบ
ทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นายธนเทพ รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ พร้อมทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ และผู้ติดตาม
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบศูนย์ปฏิบัติการ
โรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหร – แพทย์แผนไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบรายได้งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และนางสาวอาภรณ์รัตน์ เสรีธีรโรจน์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/๑. นายสมบูรณ์ …

– ๒ –

๑. นายสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ ประธานกรรมการชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่น ๔๘
หญ้าแพรก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันชกมวย
การกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
๒. นางสาวทวาย ฉวีนวล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕๔๔๓ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสุนีย์ ขำคม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นำ นางสาวน้อย กัลพฤกษ์
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๒๐ ตำบลเขาคีริส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๘๓ ตารางวา เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายอัครินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีซีมอเตอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสุภรณ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ ๘๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
– นางวรรณพร สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก โอเพนบอกซ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางพรรณรัตน์ กาญจนภรางกูร พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายยุทธยง อรัณยกานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลประจำปี ๒๕๕๙
และผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายปกรณ์ ภูนนท์ ประธานชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น นำ คณะกรรมการชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเปตอง
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้แทนป่าชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ
คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ
และการประกวดป่าชุมชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และสิ่งของต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/เวลา ๐๙.๔๕ น. …..

– ๓ –

เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท
– นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ นำ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ ในโครงการ “อิเมจิน คัพ
ไทยแลนด์ ๒๐๑๘” (Imagine Cup Thailand 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์การศึกษาพฤติกรรมผึ้งโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
– นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “๔๕ ปี สุขกันเถอะเรา : ชาวจุฬา ฯ ๒๕๖๑” ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธนิติธรรมศาสดา” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางถาวร เครืองาม ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๑๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมสิบแสน ลักชัวรี ริมปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๙.๒๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ เรือนรับรองที่ประทับธนาซิตี้
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล ศาลาประชาธิปไตย บ้านนากัน อำเภอพรหมคีรี และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช