วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายลง วิซาโล (Mr. Long Visalo) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางซุน โซทาต (Mrs. Sun Sothat) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด นายวิเชียร สุดรุ่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศักดา ช่วงรังสี เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ ๗
และครูดีเด่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณจบการศึกษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้นำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๒ และปีต่อมาให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ทรงเป็นประธานกรรมการ และนำโครงการทุนการศึกษา ฯ มาดำเนินการในมูลนิธิ ฯ ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สืบต่อไป ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๐ แล้ว บังเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต อันเป็นการบ่มเพาะ สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่งผลให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่น มีผลการเรียน
ในระดับดี ถึงดีมาก มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ โอเนต สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกรายวิชา มีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๙๘ นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ทุก ๆ เดือน

/นักเรียนทุน…
– ๒ –

นักเรียนทุน ฯ ได้ร่วมกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ด้วยการทำจิตอาสาลงพื้นที่ในภูมิภาค ทำกิจกรรม
ช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน และฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวทางที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ตามพระราโชบาย โดยมีการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ คัดกรองในขั้นสุดท้าย จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๑๘๐ คน เป็นชาย ๔๙ คน หญิง ๑๓๑ คน ซึ่งผู้ได้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑๐ จะได้เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุน
สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๓ – ๗ ที่ยังคงเรียนอยู่ตามหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งรุ่นที่ ๘ – ๙ ที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการอนุมัติจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องเช่นกัน
ส่วนการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น และครูดีเด่น ในปี ๒๕๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ดีเด่น รุ่นที่ ๗ ได้จำนวน ๑๐ คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม ใฝ่เรียนรู้ ประพฤติตนดี มีวินัย มีคุณธรรมและจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีงาม และมีความสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคัดเลือก
ครูดีเด่นจากทุกภาค ได้จำนวน ๘ คน เป็นครูผู้ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ นับเป็นปีที่ ๓ ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ ๒ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร ๕ ปี และมีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ ๓ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร ๔ ปี รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่เรียนดีมาก สม่ำเสมอ มีความเพียร ได้รับเกียรตินิยม มากถึง ๓๑ คน นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นน้องต่อไป สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๓ อีกจำนวนหนึ่งที่เรียนตามหลักสูตร ๕ – ๖ ปี ยังคงได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นักเรียนทุนพระราชทานทุกคน ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ยึดมั่น ปฏิบัติตน ตามแนวพระราชดำรัส “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข” มาเป็นเป้าหมายในการดำรงตน ในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่เป็นต้นกล้าของแผ่นดิน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพร้อมทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน
เวลา ๐๖.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณถนนหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

/เวลา…
– ๓ –

เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งถวาย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค และกระบือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– คณะผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการดำเนินโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ประจำปี ๒๕๖๑ สมทบทุนสร้าง
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
– นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ
คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
จากการจัดกิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรม
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปี ๒๕๖๑
– นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง “๔๑ ปี ดอกบัวคู่มาราธอน ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และสมทบทุนโรงพยาบาลสิรินธร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
– นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะผู้บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสที่บริษัท ฯ ดำเนินกิจการครบ ๒๓ ปี สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นำ คณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ และรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา

/ประจำปีการศึกษา…
– ๔ –

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วยทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทย ฯ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร