วันศุกร์ ที่7 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมาก่อน
– นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายเหวียน หาย บั่ง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อน
– นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย นายแสง สุขะทิวง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูต
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อน
– นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป
ประจำประเทศไทย นายปีร์กะ ตาปีโอละ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐมอลโดวามาก่อน
– นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี (Mr. Waldemar Dubaniowski) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย
/ก่อนที่จะมาดำรง…

– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
ประจำประเทศไทย นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท “ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส” (PricewaterhouseCoopers) สาธารณรัฐโปแลนด์ และกรรมการมูลนิธิ
“อินโนเวทีฟ โปแลนด์” (Innovative Poland) มาก่อน
– นายบ็อกดัน บาเดีย (Mr. Bogdan Badea) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนีย
ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนีย
ประจำประเทศไทย นายบ็อกดัน บาเดีย เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองการประสานงานกิจการ
สหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดภายในและนโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย
มาก่อน
– นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
ประจำประเทศไทย นางอีวา แฮเกอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำ
สหรัฐเม็กซิโก (มีเขตอาณาครอบคลุมเบลีซ สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐฮอนดูรัส สาธารณรัฐนิการากัว และสาธารณรัฐปานามา) มาก่อน
– นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และรักษาการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท “ไนจีเรียน ซีเคียวริตี พริ้นติ้ง แอนด์ มินติ้ง” (Nigerian Security Printing and Minting Plc) มาก่อน
เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราโชวาท
ความว่า การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามให้บรรลุผลสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถแล้ว
ความรับผิดชอบก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ เพราะคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใด
หากปฏิบัติงานโดยไม่มีความรับผิดชอบ งานที่ทำก็อาจจะติดขัดล่าช้าหรือบกพร่องเสียหาย ไม่อาจประสบ

/ผลสำเร็จที่ดีได้…

– ๓ –

ผลสำเร็จที่ดีได้. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในงาน ทั้งงานส่วนตน คือการดำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ ทั้งงานส่วนรวม คืองานที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมอยู่ ด้วยงาน
ในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ้าย ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวม และผลสำเร็จของงานแต่ละส่วน
ย่อมประกอบกันขึ้นเป็นความสำเร็จของส่วนรวม. บัณฑิตทั้งหลายมีความรู้ความสามารถเป็นสมบัติประจำตัว
อยู่แล้ว จึงควรจะได้ตั้งใจปฏิบัติงานทั้งส่วนตนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง โดยระลึกไว้เสมอว่า
ความรับผิดชอบนั้น เป็นคุณลักษณะประการสำคัญของผู้เป็นบัณฑิตแท้.
เวลา ๑๒.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ
๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๖ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๐๘.๕๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ต่อจากนั้น
เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค กับทรงปล่อยนก
พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
เวลา ๑๐.๒๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขัน
กีฬาเทเบิลเทนนิส “บีบีจี ปริ้นเซส คัพ ๒๐๑๘” (BBG Princess Cup 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบ
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น และหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี