วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายชิต ทับพร ณ เมรุชั่วคราววัดไทยเจริญ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี