วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสวง ศรีผ่อง พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย วัตถุมงคลต่าง ๆ ในโอกาสนี้ พระครูสุกิจสังฆากร เจ้าอาวาสวัดพระงาม ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเข้าเฝ้า ถวายพระพุทธรูป ด้วย
– นางฐิติรัตน์ ตันติกุลวิจิตร ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ (เปร็ง) นำ
นายสุชาติ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– นายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล และสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกพื้นที่เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
– พลตำรวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และ เหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายแม็กซ์ มุสโต ผู้จัดการใหญ่ โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมงานวิ่งและ เดินการกุศล “แคนเซอร์แคร์” (Cancer Care) และ “เทอรี่ ฟอกซ์ รัน” (Terry Fox Run) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง โลหิตวิทยา และศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

/ คณะกรรมการ …

– ๒ –

– คณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายนิติกร กรัยวิเชียร นำ นายวีรยุทธ์ โชติวิจิตร ภัณฑารักษ์ พร้อมคณะศิลปิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพิมพ์ภาพพิมพ์รวมผลงาน ชุด “ใกล้รุ่ง” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท คิงฟู้ดกรุ๊ป จำกัด นำ คณะผู้บริหาร บริษัท คิงฟู้ดกรุ๊ป จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทาน พายต้นแบบหน้าพระราชทาน และอาหารเกาหลี เมนูรอยัลบิบิมบับ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายประกอบ จิรกิติ นายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการบริหารของ สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ สิ่งสะสม ตราไปรษณียากรที่ระลึก และกรอบบรรจุตราไปรษณียากร ที่ระลึก
– นายนิพนธ์ วชิรสิทธิเสถียร กรรมการผู้จัดการบริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และนายทรงวุฒิ พุฒิพรโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสบู่สมุนไพรธรรมชาติ เพื่อพระราชทาน ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา นำ คณะกรรมการและผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ นายฮอง ชวน ณารง (H.E. Dr. Hang Chuon Naron ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ร่วมเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔. ๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๓ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง แทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้

/นายจิรายุ …

– ๓ –

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำ นายเชษฐวรรธก์ โชคชัยไพศาล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาพฤติกรรมสัตว์ (Animal Behaviour) ที่มหาวิทยาลัย เอ็กเซเตอร์ สหราชอาณาจักร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร ธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารแสดงต้นไม้ และเรือนเพาะชำ โครงการ ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าเฝ้า รับประทานเงินดังกล่าว ด้วย
อนึ่งเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีสวดภาวนาอุทิศแก่ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ท.จ.ว., ต.ช., ต.ภ., ภ.ป.ร.๓ ณ โบสถ์พระมหาไถ่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร