วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์” ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๒๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกฉัตรเจดีย์ ณ วัดไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันสควอชชิงถ้วยพระราชทาน
“คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๘๕ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่โปรดให้ออกบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ไปร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษา
แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคของสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลต่าง ๆ
ในจังหวัดศรีสะเกษที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ มีผู้รับการบริการตรวจรักษาทั่วไป และรับบริการด้าน
ทันตกรรม ซึ่งมีผู้ป่วยเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ๖ คน ที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และมะเร็งในช่องท้อง โรคสะเก็ดเงิน โรคหัวใจรั่ว พิการแต่กำเนิดไม่มีขา
ทั้งสองข้าง และโรคเนื้องอกที่ก้านสมอง ทรงซักถามด้วยความห่วงใยถึงอาการป่วยของผู้ป่วยและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้วย พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการดูแลคนไข้และการรักษาตนเองของผู้ป่วยให้มี

/ขวัญกำลังใจ…

– ๒ –

ขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และโปรดให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการของโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร
และพระราชทานของเล่น ดินสอสี สมุดนิทานระบายสี กล่องดินสอ ปิ่นโต และกระปุกออมสิน แก่เด็กที่ผู้ปกครองพามาเฝ้ารับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม
เรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์