วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๒๕๖๑ และพระราชทานของที่ระลึกแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย
กับอาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานคณะองคมนตรี ไปทอดถวาย ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร